Pyetësor për të rinjtë

Çfarë është demokracia për ty?

Të dashur nxënës,

Ky pyetësor zhvillohet në kuadrin e projektit “Unë – Pjesë Aktive e Qytetit Tim” që po zbatohet nga shoqata “Federata e Familjes për Paqe Botërore” dhe partnerët e saj, në periudhën shtator-dhjetor 2022.

Pyetësori u drejtohet nxënësve të shkollave të mesme dhe identiteti i tyre do të mbetet i pazbuluar, për të siguruar kështu një shkallë sa më të lartë vërtetësie në përgjigjet e marra.

Ju falënderojmë përzemërsisht për kohën dhe opinionet tuaja.

Pyetsori per projektin e FFPBB - new


Seksioni 1

2. Cila është, sipas jush, shkalla e rëndësisë për demokracinë, e veçorive të saj, të  paraqitura më poshtë? Rrethoni numrin përkatës pranë secilës alternativë nga 1 deri në 5. ( 1 është më pak e rëndësishme; dhe 5 shumë e rëndësishme)

3. Ju lutem shënoni, se deri në çfarë shkalle nga 0 në 5, zbatohet në Shqipëri çdonjëra nga këto veçori të demokracisë, sipas gjykimit tuaj. (0 - nuk zbatohet; 5 zbatohet plotësisht.)


Seksioni 2

Shumë faleminderit!

Kontributi juaj është një kontribut konkret për demokracinë.