Nxitur nga Pastors Training me vëllezër dhe motra nga Evropa, Federata e Familjes – Shqipëri do të donte që të realizonte një seminar online për anëtarët në Shqipëri ku të diskutoheshin tema të ngjashme. Sondazhi i mëposhtëm do të na shërbente të kuptonim disa specifika ne mënyrë që organizimi të jetë sa më i përshtatshëm. Gjithcka është anonime, por jeni i lutur të shpreheni sinqerisht se si është më përshtatshëm për ty.
Faleminderit!